Priekšlikums

Vienots un profesionāls civildienests

Atzīmējot, ka:

  • Piedāvātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020”  korekti identificē aktuālās problēmas un izaicinājumus ieredniecībā;
  • Moderna un efektīva valsts pārvalde paredz ierēdņu skaita samazinājumu un veiksmīgu e-risinājumu ieviešanu;
  • Ierēdņi (rezolūcijā ierēdņu definīcija ietver gan amatpersonas, gan algotus darbiniekus) ir savu nozaru eksperti, kas nodrošina valsts pārvaldes sistēmas funkcionēšanu;
  • Sabiedrībā ir izveidojušies vairāki negatīvi ar ierēdniecību saistīti stereotipi un aizspriedumi, un tikai moderna, efektīva un no politiķiem neatkarīga ieredniecība spēj to mainīt.

Ticot, ka:

  • Valsts pārvaldes reforma ir jāturpina, paredzot vienotā un profesionālā civildienesta izveidi;
  • Vienotam civildienestam ir jābūt neatkarīgam no ministriem un politiķiem;
  • Caurspīdīga un saprotama civildienesta struktūra (dalījums līmeņos ar skaidriem pieprasījumiem, pienākumiem, atalgojumu un atbildību) un vienotā servisa pieeja (IT, juridisku un grāmatvedības funkciju apvienošana) sekmētu lietderīgu un efektīvu budžeta līdzekļu pielietojumu, ļautu paaugstināt ierēdniecības kvalitāti, mazinātu birokrātiju un administratīvo slogu, veicinātu ierēdņa kā eksperta reputāciju.

Atzīstot, ka:

  • Sekmīgai vienotā civildienesta izveidei un darbībai, tam jābūt pakārtotam Valsts Kancelejai, kurai būtu lielāka loma administratīvajos jautājumos (tai skaitā personālu atlasē, ierēdņu kvalifikācijas novērtējumā un attīstībā);
  • Vienotam civildienestam būs nepieciešams uzlabot komunikāciju starp valsts pārvaldi un iedzīvotājiem, paredzot to līdzdalību procesos.

Partija "Latvijas attīstībai" aicina:

  • Izveidot vienotu un profesionālu civildienestu valsts pārvaldes procesu modernizācijai un uzlabošanai.

Balso par šo ideju

Par 8 2 Pret